Algemene voorwaarden Gent

toegang en gebruik van smartbikes – Gent/trapido

Art. 1 Voorwerp & dienstverlener

Smartbikes is een deelfietsensysteem dewelke wordt aangeboden en geëxploiteerd door bycykel vzw. Voor de stad Gent – hierna genoemd – de opdrachtgever, betreft dit een publiek deelfietsensysteem, TRAPIDO genaamd. Het deelfietsensysteem is een back-to-one systeem waarbij de ontleende fiets steeds terug naar de initiële fietsenstalling moet gebracht worden. De deelfietsen worden aangeboden onder de voorwaarden hieronder opgesomd.

Contactgegevens dienstverlener:

Smartbikes – vzw bycykel
Bijlokestraat 21a – 9070 Destelbergen
E-mail: info@smartbikes.eu
Website: www.smartbikes.eu/gent
Telefoon (klantendienst): 093 778 770
HM nummer privacy commissie : HM003036976

Art. 2 De gebruiker & registratie

De gebruiker

Onder voorbehoud van voorafgaandelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden met inbegrip van het privacy beleid, is het deelfietsensysteem smartbikes – Gent/Trapido toegankelijk voor iedere persoon:
– die én de leeftijd van 16 jaar of ouder kan aantonen, waarbij het gebruik door minderjarigen vanaf 16 jaar geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers
– met een geldige account zie art2.§3

Registratie – toegang tot het deelfietsensysteem

§ 1. Toegang is mogelijk voor ieder persoon die zich voorafgaand geregistreerd heeft volgens de hiertoe voorziene procedures:
– of via de app ‘smartbikes’ of via de website www.smartbikes.eu/gent
– en de registratie volledig heeft voltooid.
§ 2. De verkregen logingegevens en gebruikerskaart zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
§ 3. Waarbij de account niet geblokkeerd of afgesloten werd (indien de algemene voorwaarden niet correct worden nageleefd, wordt de account geblokkeerd en bij herhaling zie art.5    §11 afgesloten)
§ 4. De gebruiker kan op elk moment zijn registratie/account afsluiten (indien er een negatief saldo is, dient dit eerst aangezuiverd te worden).
§ 5. Indien er gedurende 365 opeenvolgende dagen geen fietsen worden ontleend, wordt de account afgesloten.
§ 6. De gebruiker verklaart dat hij in staat is om te fietsen en dat hij over een correcte gezondheidstoestand beschikt om te kunnen fietsen.
§ 7. De gebruiker verklaart dat hij houder is van een verzekeringspolis die zijn burgerlijke aansprakelijkheid dekt.
§ 8. De deelfiets kan worden ontleend door middel van de app ‘smartbikes’ of met behulp van een smartcard. De app ‘smartbikes’ is beschikbaar voor de besturingssystemen Android en iOS en kan gratis worden gedownload. De smartcard kan worden aangevraagd via de website of app mits betaling van een waarborg van 10 EUR. Bij teruggave van de smartcard zal de waarborg worden teruggestort.
§ 9. Voor het gebruik van de smartbikes wordt een mandaat voor automatische inning gevraagd. Zie art.4§ 12.

Art. 3 Beschikbaarheid van de deelfietsen/het deelfietsensysteem

§ 1. Het deelfietsensysteem is 24u op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar. De helpdesk is telefonisch bereikbaar tijdens weekdagen van 7.30 tot 18 uur (behalve op feestdagen).
§ 2. Het deelfietsensysteem is niet beschikbaar:
– in gevallen van overmacht
– wanneer de opdrachtgever beslist om de toegang geheel of gedeeltelijk, definitief of tijdelijk te beperken
– in het geval er een panne of storing is bij één of meerdere internetproviders
§ 3. In deze gevallen kan de dienstverlener in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de niet beschikbaarheid van het deelfietsensysteem.
§ 4. De deelfiets is niet bestand tegen lasten van meer dan 120 kg.

Art. 4 Huurtarieven en huurperiodes

§ 1. De huurtarieven en overeenkomstige huurperiodes worden weergegeven op volgende websites
www.smartbikes.eu/gent

huurperiode Prepaid (via domiciliëring of bankkaart) Eénmalig gebruik (enkel creditcard)
0-5min GRATIS GRATIS
5min-4u 1 EUR 2 EUR
4u-12u 2 EUR 4 EUR
12u-24u 4 EUR 8 EUR
24u-48u 12 EUR 24 EUR
48u-72u (maximum huurperiode) 36 EUR 72 EUR
Forfait >72 uur (=diefstal of verlies fiets) 200 EUR/500 EUR (zie art.8§2) 200 EUR/500EUR(zie art.8§2)

§ 2. De huurtarieven en huurperiodes kunnen steeds gewijzigd worden mits vooraf aangekondigd via de website. De geldende tarieven en huurperiodes zijn steeds raadpleegbaar via de website.
§ 3. Gebruikers die éénmalig gebruik maken van de dienst, betalen een hoger huurtarief, zie tariefkaart.
§ 4. De tarieven gelden per nieuw begonnen huurperiode, dewelke volledig wordt gefactureerd.
§ 5. Een huurperiode wordt pas afgesloten wanneer de fiets werd teruggebracht naar het initiële fietsstation en waarbij het slot wordt gesloten, de bijhorende fietsketting rond de fietsenstalling wordt gebonden en de ontlening wordt beëindigd. App gebruikers krijgen steeds een notificatie ‘einde huur’ wanneer de ontlening correct werd beëindigd. Smartcard gebruikers krijgen een mail ‘einde huur’ wanneer de ontlening correct werd beëindigd.
§ 6. Indien een ontlening binnen de 5 minuten na starten wordt beëindigd, dan is deze ontlening kosteloos.
§ 7. Indien de deelfiets wordt achtergelaten en niet wordt teruggebracht naar het initiële deelfietsenstation, dan blijft de huurperiode doorlopen. Na 72 uren wordt het forfait>72 uur in rekening gebracht waarbij de fiets tevens als gestolen/verloren wordt geregistreerd (art. 8 §2)
§ 8. De maximaal toegestane onafgebroken huursessie bedraagt 72 uren.
§ 9. Bij betwisting over de tijdsduur van de ontlening/ huurperiode gelden de gegevens, dewelke beschikbaar zijn via het beheerplatform van de dienstverlener, als bewijs.
§ 10. Indien de gebruiker zijn smartcard verliest dan wordt er 10 euro aangerekend om een nieuwe smartcard op te sturen.
§ 11. De betaling van het door de gebruiker verschuldigde saldo wordt afgehouden van het gebruikerstegoed of kredietkaart, of wordt maandelijks geïnd via een domiciliëring die is gelinkt aan het account van de gebruiker en op basis waarvan de toegang tot het deelfietsensysteem werd toegekend.

§ 12. Voor het gebruik van de smartbikes wordt een mandaat voor automatische inning gevraagd. Betaal je via kredietkaart, dan wordt er bij de start van de ontlening 200 euro op jouw kredietkaart geblokkeerd. Dit bedrag wordt na de ontlening terug vrijgegeven. Betaal je via jouw gebruikerstegoed of via domiciliëring dan wordt er bij het kiezen van deze betaalmethode een authorisatie gevraagd via SEPA om in geval van misbruik/oneigenlijk gebruik tot maximaal 200 euro te kunnen inhouden op jouw rekening.
§ 13. De tarieven en prijzen die in het onderhavige artikel worden vermeld, zijn geldig vanaf 01/09/2017 en kunnen worden gewijzigd mits voorafgaande aankondiging op de website.

Art. 5. Verplichtingen van de gebruiker

§ 1. De gebruiker zal de deelfiets als een goede huisvader gebruiken en beheren en de onderhavige algemene voorwaarden naleven. Hij dient hierbij elke beschadiging, vernieling of verdwijning te voorkomen.
§ 2. De deelfiets onderverhuren of uitlenen aan derden is verboden. De smartcard en toegangscodes voor de app mogen niet doorgegeven of gebruikt worden door derden. De gebruiker blijft steeds volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de fiets, zelfs indien de fiets gebruikt wordt door een derde.
§ 3. Bij de start van een nieuwe ontlening dient de gebruiker zich te vergewissen van de staat van de fiets, hij controleert hierbij (onvolledige lijst) of:
– de bel, remmen en verlichting aanwezig zijn en goed werken
– het stuur, het zadel en de pedalen goed bevestigd zijn
– de banden in het algemeen in een goede staat zijn
In het geval er gebreken worden vastgesteld, dient de gebruiker de ontlening te beëindigen, dit kan kosteloos binnen de eerste 5 minuten waarna een andere deelfiets kan ontleend worden. Gebreken aan de fiets en de fietsenstalling kunnen via de app of website gemeld worden.
§ 4. De gebruiker heeft de toestemming om de deelfiets, mits naleving van de huidige voorwaarden, te gebruiken voor zover hij de fiets op een redelijke manier gebruikt, hetgeen uitsluit dat:
– De fiets gebruikt wordt in strijd met de wetten en reglementen betreffende het verkeer, meer bepaald de bepalingen van de wegcode;
– De fiets wordt gebruikt in omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat de fiets wordt beschadigd;
– De fiets wordt gebruikt om een passagier te vervoeren;
– De fiets wordt gebruikt op een manier die een gevaar vormt voor de andere weggebruikers;
– Er wordt getracht om de fiets geheel of gedeeltelijk te demonteren.
§ 5. Indien de fiets tijdens de ontlening wordt gestald, dient het ringslot steeds vergrendeld te worden, dit in combinatie met de bijhorende fietsketting. Het slot dient steeds manueel te worden gesloten. Openen kan via de app of smartcard.
§ 6. De gebruiker dient de fiets na ontlening steeds terug te brengen naar het initiële fietsstation en dit uiterlijk na 72 uren, zie art.4 §8. De ontlening blijft lopen tot zolang de fiets niet wordt ingeleverd in het initiële fietsstation waarbij het fietsslot wordt vergrendeld en de ontlening wordt beëindigd art. 4 §5.
Enkel indien er geen plaats is in de initiële fietsenstalling mag de gebruiker de fiets vlak naast de fietsenstalling plaatsen en het slot vergrendelen waarbij de ketting door het achterwiel wordt gestoken.
§ 7. Bij verlies van de fiets tijdens een ontlening dient de gebruiker hiervoor binnen het uur na vaststelling melding te doen (en uiterlijk binnen de 72 uur na de start van de ontlening) bij de dienstverlener via mail (contactgegevens art.1) alsook dient de gebruiker binnen de 24 uur na vaststelling aangifte te doen bij de lokale politie en hiervan een officieel bewijs
over te maken binnen de 5 dagen bij de dienstverlener. De huurperiode blijft lopen tot op het moment dat de gebruiker een melding maakt van verlies via mail. De gebruiker blijft aansprakelijk voor de fiets tot op het ogenblik dat de dienstverlener een kopie ontvangt van de desbetreffende aangifte. Geldende tarieven bij verlies van de fiets zie art. 8.
§ 8. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor het gebruik van de app en de smartcard. Bij verlies hiervan is het raadzaam om de dienstverlener op de hoogte te brengen zodat de account tijdelijk kan geblokkeerd worden.
§ 9. De gebruiker is steeds verantwoordelijk voor de fiets, ook bij een ongeval of incident, zelfs wanneer die plaatsvindt na de beëindiging van de maximale toegestane huurperiode. De ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige gebruiker worden aansprakelijk gesteld voor alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks door de minderjarige wordt aangebracht ter gelegenheid van het gebruik van het deelfietsensysteem. Herstelkosten zijn hierbij initieel steeds ten laste van de gebruiker.
§ 10. De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn persoonsgegevens opgegeven bij de registratie en dient wijzigingen zelf aan te passen via zijn account.
§ 11. Bij niet naleven van de hierboven vernoemde bepalingen, kan de ontlening éénzijdig op elk moment worden stopgezet, zowel door de dienstverlener. Desgevallend wordt de account tijdelijk of definitief geblokkeerd.

Art. 6. Verplichtingen – aansprakelijkheid van de dienstverlener

§ 1. De dienstverlener stelt het deelfietsensysteem ter beschikking (zie art. 3.) en voorziet in een periodiek onderhoud van de fietsen en de fietsenstallingen.
§ 2. De dienstverlener noch de opdrachtgever zijn aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.
§ 3. De dienstverlener wordt ontheven van iedere aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de fiets, voor de schade geleden door de gebruiker of deze toegebracht aan derden. De gebruiker dient kennis te nemen van het feit dat de dienstverlener, die niet de fabrikant is van de ter beschikking gestelde fietsen, niet aansprakelijk kan gesteld worden voor fouten, gebreken of defecten verbonden aan fietsonderdelen.

Art. 7. Verlies van de fiets

Bij verlies van de fiets tijdens een ontlening dient de gebruiker hiervoor binnen het uur na vaststelling melding te doen bij de dienstverlener via mail (contactgegevens art.1) alsook dient de gebruiker binnen de 24 uur na vaststelling aangifte te doen bij de lokale politie en hiervan een officieel bewijs over te maken binnen de 5 dagen na vaststelling bij de dienstverlener.

De gebruiker blijft aansprakelijk voor de fiets tot op het ogenblik dat de dienstverlener een kopie ontvangt van de desbetreffende aangifte. Geldende tarieven bij het verlies van de fiets zie art. 8. Indien de gebruiker de procedure correct heeft gevolgd, wordt een forfait van 200 euro aangerekend bovenop het huurtarief. Indien de gebruiker de procedure niet correct heeft gevolgd, wordt een forfait van 500 euro aangerekend .

Art. 8. Sancties

§ 1. Bij oneigenlijk gebruik kan de dienstverlener de ontlening éénzijdig stopzetten en aan de gebruiker op eenvoudig verzoek vragen de fiets terug in te leveren. Alle herstelkosten zijn ten laste van de gebruiker.
§ 2. Indien de fiets niet wordt ingeleverd overeenkomstig art.5 §6, dan wordt de fiets na 72 uren als gestolen/verloren geregistreerd en wordt een forfaitaire vergoeding van 200/500 euro aangerekend.
– zijnde 200 euro indien de gebruiker de procedure cfr. art.5§7. correct heeft gevolgd
– zijnde 500 euro indien de gebruiker de procedure cfr. art.5§7. niet correct heeft gevolgd
§ 3. Alle (herstel)kosten bij schade aan de fiets veroorzaakt door oneigenlijk gebruik worden aangerekend.
§ 4. Bij verlies van de smartcard wordt 10 euro aangerekend, er wordt hierbij een nieuwe smartcard opgestuurd.
§ 5. Bij niet naleven van de hierboven vernoemde bepalingen, kan de ontlening éénzijdig op elk moment worden stopgezet, zowel door de opdrachtgever als door de dienstverlener. Desgevallend wordt de account tijdelijk of definitief geblokkeerd.
§ 6. Indien de gebruiker een aanrekening via domicilie of creditcard naderhand via zijn of haar bank laat intrekken, dan wordt deze aanrekening opnieuw aangeboden via factuur en worden hierbij 10 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Art. 9. Verwerking persoonsgegevens – Privacy

§ 1. De gebruiker geeft toestemming aan de dienstverlener om zijn persoonsgegevens, dewelke hij voorziet bij de registratie, te gebruiken en te verwerken in functie van de dienstverlening binnen het deelfietsensysteem.
§ 2. De dienstverlener verbindt er zich toe deze gegevens te gebruiken met het oog op een vlotte dienstverlening en om indien nodig contact te kunnen opnemen met de gebruiker. De gegevens worden bewaard in de bestanden van de dienstverlener. De dienstverlener is verantwoordelijk voor de verwerking ervan. De gegevens zullen in geen enkel geval aan derden worden overhandigd.
§ 3. Het fietsslot is uitgerust met een track & trace module. De gebruiker gaat akkoord met het privacy beleid; de dienstverlener kan bij oneigenlijk gebruik, een incident, een diefstal de locatie van de fiets opzoeken om zodoende de fiets op te sporen en op te halen.
§ 4. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot persoonlijke gegevens, beschikt de gebruiker over een recht van toegang tot informatie die betrekking heeft op hem en over een recht van correctie. Als de gebruiker deze rechten wenst uit te oefenen, dan dient hij contact op te nemen met de dienstverlener (contactgegevens zie art. 1). HM nummer HM003036976.

Art. 10. Betwisting

Alle betwistingen worden beslecht conform het Belgische recht. De bevoegde rechtbanken zijn de Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Gent en het Vredegerecht van het Eerste Kanton in Gent.

Art. 11 Wijziging van de onderhavige algemene voorwaarden

De gebruiker wordt systematisch op de hoogte gebracht van elke wijziging aan de onderhavige algemene voorwaarden, door weergave op de website (zie art. 1 – contactgegevens).